Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE MALAGATODO.COM

De volgende algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") regelen het gebruik dat u maakt van deze website en van alle inhoud die beschikbaar is via of op deze website, inclusief eventuele afgeleide inhoud ("malagatodo.com"). Malagatodo ("Malagatodo" of "wij") heeft deze website ter beschikking gesteld. We kunnen de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, door de wijzigingen alleen op de website te publiceren. DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD EN STEMT U IN MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, mag u geen toegang krijgen tot de website en deze op geen enkele andere manier gebruiken.
EIGENDOMSRECHTEN
Tussen u en Malagatodo is Malagatodo de enige eigenaar van alle rechten, titels en belangen in en van de website, alle inhoud (inclusief, bijvoorbeeld, audio, foto's, illustraties, grafische afbeeldingen, andere visuele media, video's, kopieën, tekst, software, titels, geluidsbestanden, etc.), codes, gegevens en materialen op de website, het uiterlijk en de omgeving, het ontwerp en de organisatie van de website en de compilatie van de inhoud, codes, gegevens en materialen op de website, inclusief maar niet beperkt tot enige auteursrechten, handelsmerkrechten, octrooirechten, database-rechten, morele rechten, sui generis-rechten en andere intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten daarvan. Uw gebruik van de website geeft u geen eigendom van enig van de inhoud, codes, gegevens of materialen waartoe u toegang kunt krijgen via de website.
BEPERKTE LICENTIE
U mag toegang krijgen tot en de inhoud van de website bekijken vanaf uw computer of een ander apparaat en, tenzij anders aangegeven in deze Algemene Voorwaarden of op de website, individuele kopieën of afdrukken maken van de inhoud van de website voor uw persoonlijk, intern gebruik alleen. Het gebruik van de website en de diensten die via de website worden aangeboden, is alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
VERBODEN GEBRUIK
Verboden gebruik. Elke distributie, publicatie of commercieel of promotioneel gebruik van de website of van enige inhoud, code, gegevens of materialen op de website is ten strengste verboden, tenzij u voorafgaande schriftelijke toestemming heeft ontvangen van het bevoegde personeel van Malagatodo of van een andere toepasselijke rechthebbende. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze overeenkomst, mag u geen enkele inhoud, code, gegevens of materialen downloaden, posten, weergeven, publiceren, kopiëren, reproduceren, distribueren, verzenden, wijzigen, uitvoeren, uitzenden, overdragen, afgeleide werken maken, verkopen of anderszins exploiteren van enige inhoud, code, gegevens of materialen op of beschikbaar via de website. U stemt er ook mee in om de betekenis of het uiterlijk van enige inhoud, code, gegevens of materialen op of beschikbaar via de website niet te wijzigen, bewerken, verwijderen, wissen of anderszins te veranderen, inclusief, maar niet beperkt tot, de wijziging of verwijdering van enig handelsmerk, geregistreerd merk, logo, servicemerk of enige andere eigendomsvermelding of kennisgeving. U erkent dat u geen eigendomsrechten verwerft door enig auteursrechtelijk materiaal van of via de website te downloaden. Als u de website op een andere manier gebruikt, of de inhoud, code, gegevens of materialen die daar te vinden zijn, anderszins gebruikt dan hierboven is bepaald, kunt u inbreuk maken op de auteursrechten en andere wetten van Spanje en andere landen, evenals toepasselijke staatswetten, en kunt u wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor dergelijk ongeoorloofd gebruik.
HANDELSMERKEN
Handelsmerken. De handelsmerken, logo's, servicemerken, geregistreerde handelsmerken ("Handelsmerken") die op de website worden weergegeven of in de inhoud beschikbaar zijn via de website, zijn handelsmerken van Malagatodo, geregistreerde en niet-geregistreerde, en andere, en mogen niet worden gebruikt met betrekking tot producten en/of diensten die niet zijn gerelateerd, geassocieerd of gesponsord door de respectieve eigenaren van rechten en die verwarring bij klanten kunnen veroorzaken, of op enigerlei wijze die de eigenaren van rechten kan kleineren of diskwalificeren. Alle handelsmerken anders dan die van Malagatodo die op de website of via de diensten van de website worden weergegeven, indien van toepassing, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Niets dat op de website staat, mag worden opgevat als het verlenen, impliciet, verleend, afgewezen of anderszins, van enige licentie of recht om enig handelsmerk dat op de website wordt getoond te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Malagatodo of derden die mogelijk eigenaar zijn van dat handelsmerk. Het onjuiste gebruik van de handelsmerken die op de website worden weergegeven of via de diensten van de website is ten strengste verboden.
GEBRUIKERSINFORMATIE
Tijdens het gebruik van de website en/of de diensten die via de website beschikbaar worden gesteld, kan van u worden gevraagd om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken ("Gebruikersinformatie"). Het gebruik en de verzameling van informatie door Malagatodo met betrekking tot de privacy van dergelijke Gebruikersinformatie worden beschreven in het Privacybeleid van de website, dat wordt geïncorporeerd als verwijzing voor alle doeleinden. U erkent en aanvaardt de enige verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inhoud van de Gebruikersinformatie.
INGEDIENDE MATERIALEN
Tenzij anderszins expliciet wordt gevraagd, vragen wij niet om vertrouwelijke, geheime of eigendomsrechten of andere materialen van u via de website, per e-mail of op enige andere manier. Elk materiaal, creatief werk, demonstratie, ideeën, suggesties, concepten, methoden, systemen, ontwerpen, plannen, technieken of andere materialen die u ons hebt gestuurd of hebt ingediend (inclusief, maar niet beperkt tot, wat u indient of verzendt naar onze chatgroepen, message boards en/of onze blogs, of wat u via e-mail naar ons stuurt) ("Ingediende Materialen") worden beschouwd als niet-vertrouwelijk of geheim en kunnen door ons op elke manier worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van de website. Door ons Ingediende Materialen te sturen of aan ons voor te leggen, (i) verklaart en garandeert u dat de Ingediende Materialen origineel zijn van u, dat niemand anders enig recht heeft op de Ingediende Materialen, en dat enig "moreel recht" op de Ingediende Materialen is opgegeven, en (ii) verleent u ons, en onze gelieerde ondernemingen, een royaltyvrij, onbeperkt, wereldwijd, permanent, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig overdraagbaar recht en licentie, die kunnen worden overgedragen en gesublicentieerd, om enig van de Ingediende Materialen (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken, kopiëren, reproduceren, aan te passen, publiceren, vertalen, afgeleide werken te maken van, distribueren, uitvoeren, weergeven en op te nemen in andere werken op elke manier, medium of technologie die nu bekend is of nog moet worden ontwikkeld, inclusief promotionele en/of commerciële doeleinden. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het bewaren van enig door u ingediend materiaal en kunnen dergelijk ingediend materiaal op elk moment verwijderen of vernietigen.
VERBODEN GEBRUIK DOOR GEBRUIKER
U garandeert en stemt ermee in dat u, terwijl u de website en de verschillende diensten en artikelen die via de website worden aangeboden, gebruikt, niet zult: (a) zichzelf personaliseren als een andere persoon of entiteit of hun affiliatie verstoren met een andere persoon of entiteit; (b) uw eigen advertentie, merkpositionering of andere promotionele inhoud of die van een derde partij invoegen in enig deel van de inhoud, materialen of diensten of materialen van de website (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, in een RSS-feed-update of in een opgenomen radioprogramma (podcast) ontvangen van Malagatodo of op enigerlei wijze via de website), noch zult u dergelijke inhoud of diensten gebruiken, opnieuw distribueren, opnieuw publiceren of exploiteren voor enig ander commercieel of promotioneel doel; of (c) proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot andere computersystemen via de website. U zult ook niet: (i) de netwerken doorzoeken, het scherm "scrapen", de databases "scrapen", e-mailadressen, draadloze adressen of andere persoonlijke contactinformatie verzamelen, of enig ander geautomatiseerd middel gebruiken om gebruikerslijsten of andere informatie te verkrijgen van of via de website of de diensten die via de website worden aangeboden, inclusief, maar niet beperkt tot, informatie die zich op een server of database bevindt die verband houdt met de website of de diensten die via de website worden aangeboden; (ii) ongeautoriseerde toegang verkrijgen tot computersystemen, materialen of informatie via enig middel; (iii) de website of de diensten die via de website worden aangeboden, gebruiken met de bedoeling de website te onderbreken, te beschadigen, uit te schakelen, te overbelasten of te schaden of met enig ander doel om ongeoorloofde toegang te verkrijgen of te proberen tot de computersystemen, materialen of informatie; (iv) de website of de diensten van de website gebruiken in strijd met intellectuele eigendomsrechten of andere wettelijke of eigendomsrechten van Time Inc of derden; of (v) de website of de diensten van de website gebruiken in strijd met enige toepasselijke wet. U stemt er ook mee in om geen materiaal of informatie op enige andere manier te verkrijgen of te proberen te verkrijgen via enige methode die niet opzettelijk is aangeboden of beschikbaar is gesteld aan het publiek via de website.
OPENBARE FORUMS

Malagatodo kan van tijd tot tijd berichtendiensten, chatdiensten, discussiefora, blogs, andere forums en andere diensten beschikbaar stellen op of via de website. Naast enige andere regels en voorschriften die we kunnen publiceren met betrekking tot een specifieke dienst, stemt u ermee in om geen materiaal te uploaden, melden, verzenden, verspreiden of anderszins te plaatsen via de website of via enige dienst of artikel dat beschikbaar is via de website, dat (i) het gebruik door een andere gebruiker van de website of van de diensten van de website beperkt of verstoort; (ii) frauduleus, illegaal, bedreigend, misbruikzaam, lasterlijk, schadelijk, beledigend, obsceen, vulgair, aanstootgevend, pornografisch, godslasterlijk, seksueel expliciet of onfatsoenlijk is; (iii) gedragingen zou kunnen vormen die strafbaar zijn, tot civiele aansprakelijkheid zouden kunnen leiden of anderszins in strijd zouden kunnen zijn met lokale, provinciale, nationale of internationale wetten of voorschriften; (iv) een schending inhoudt of aanmoedigt van de intellectuele eigendomsrechten of andere wettelijke rechten van Time Inc of derden; (v) een virus, spyware of ander schadelijk element bevat, of (vi) vaste koppelingen, reclame, kettingbrieven of piramidespelschema's van welke aard dan ook bevat. U stemt er ook mee in om u niet voor te doen als een andere persoon of entiteit, echt of fictief, inclusief enige persoon van Malagatodo. U mag ook geen producten of diensten aanbieden om te kopen of te verkopen in uw opmerkingen in onze forums. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud en de gevolgen van uw activiteiten.
RECHT OP TOEZICHT EN REDACTIONELE CONTROLE

Malagatodo behoudt zich het recht voor, maar heeft niet de verplichting, om alle materialen die door gebruikers naar de website worden gestuurd of ingediend, te controleren en/of te herzien, en Malagatodo is niet verantwoordelijk voor dergelijke door gebruikers ingediende materialen. Malagatodo behoudt zich echter het recht voor om op elk moment alle informatie openbaar te maken die nodig is om te voldoen aan enige wet, verordening of overheidsverzoek, of om informatie of materialen te bewerken, te weigeren te plaatsen of te verwijderen, geheel of gedeeltelijk, die naar de enige discretie van Malagatodo aanstootgevend is of in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, de beleidslijnen van Time Inc of de toepasselijke wet. We kunnen ook beperkingen opleggen aan bepaalde artikelen in de forums of uw toegang tot een deel of alle forums zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, als we van mening zijn dat u in strijd bent met de richtlijnen die zijn vastgesteld in dit artikel, onze gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wet, of om welke andere reden dan ook zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.
PRIVÉ- OF GEVOELIGE INFORMATIE IN OPENBARE FORUMS
Het is belangrijk te onthouden dat opmerkingen die in een forum worden geplaatst, kunnen worden geregistreerd en opgeslagen op meerdere plaatsen, zowel op onze website als elders op internet, en dat u geen controle heeft over wie ze uiteindelijk zal lezen. Het is daarom belangrijk dat u voorzichtig en selectief bent met betrekking tot persoonlijke informatie die u of anderen openbaar maakt, en met name geen gevoelige, eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie mag onthullen in uw opmerkingen op onze openbare forums.
VRIJWARING
U stemt ermee in Malagatodo en de directie, werknemers en agenten van Malagatodo en hun gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke vordering, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven van welke aard dan ook, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit het gebruik van de website, het plaatsen of verzenden van enige boodschap, inhoud, informatie, software of ander materiaal via de website, of het niet naleven of schenden van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden. Malagatodo behoudt zich het recht voor, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle over enige zaak te aanvaarden waarvoor u verplicht bent tot schadeloosstelling door u, en in een dergelijk geval gaat u ermee akkoord om mee te werken aan de verdediging van die vordering.
BESTELLINGEN VOOR PRODUCTEN EN DIENSTEN
We kunnen bepaalde producten beschikbaar stellen voor bezoekers en geregistreerde gebruikers van de website. Als u een product bestelt, verklaart en garandeert u hierbij dat u 18 jaar of ouder bent. U verbindt zich ertoe alle prijzen te betalen voor alle aankopen die u doet, hetzij met uw creditcard/debetkaart gelijktijdig met uw online bestelling of op een andere wijze die aanvaardbaar is voor Malagatodo. U verbindt zich ertoe alle toepasselijke belastingen te betalen. Als de betaling niet door ons wordt ontvangen van de uitgever van uw creditcard of debetkaart of hun agenten, verbindt u zich ertoe alle verschuldigde bedragen te betalen op het moment van ons verzoek. Sommige producten die u koopt en/of downloadt op of via de website kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die aan u worden voorgelegd op het moment van aankoop of downloaden.
WEBSITES VAN DERDEN

U kunt links van de website naar websites van derden plaatsen en derden kunnen links naar de website plaatsen ("Gelinkte Sites"). U erkent en stemt ermee in dat wij geen verantwoordelijkheid hebben voor de informatie, inhoud, producten, diensten, advertenties, codes of andere materialen die al dan niet worden verstrekt door of via de Gelinkte Sites, zelfs als deze eigendom zijn van of worden beheerd door onze gelieerde ondernemingen. Links naar Gelinkte Sites vormen geen goedkeuring of sponsoring door ons van dergelijke websites of van de informatie, inhoud, producten, diensten, advertenties, codes of andere materialen die op of via dergelijke websites worden aangeboden. De opname van een link naar dergelijke sites op onze website impliceert niet de goedkeuring, het sponsorschap of de aanbeveling van die site door ons. Time Inc is niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of meningen die worden uitgedrukt op dergelijke websites, en dergelijke websites zijn niet onderworpen aan onze privacyrichtlijnen en andere beleidsregels en normen. Het gebruik van enig materiaal opgeladen of verkregen op of via de Gelinkte Sites is op eigen risico. We behouden ons alle rechten voor om links van of naar de website en uw mogelijkheid om links te plaatsen van of naar de website op elk moment en naar eigen goeddunken op te schorten.
AUTEURSRECHTEN
Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en eisen dat personen die de Website gebruiken, of de diensten of items die op of via de Website beschikbaar worden gesteld, hetzelfde doen.
TOEPASSELIJKE WETGEVING
Wij beheren en exploiteren de Website vanuit onze kantoren in Spanje. We stellen de materialen op de Website niet voor als geschikt of beschikbaar voor gebruik op andere locaties. Personen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Website vanaf andere locaties doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, voor zover deze van toepassing zijn. Alle partijen die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, zien af van hun respectieve recht op een juryproces.
TERMIJN
Malagatodo kan op elk moment een aspect van de Website of de diensten van de Website beëindigen, wijzigen, opschorten of stopzetten. Malagatodo kan uw toegang tot de Website en/of haar diensten beperken, opschorten of beëindigen als wij van mening zijn dat u in strijd handelt met onze algemene voorwaarden of de toepasselijke wet, of om welke andere reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. Malagatodo houdt een beleid aan waarin de beëindiging, onder passende omstandigheden, van de gebruiksvoorrechten van de Website voor gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten wordt vermeld.
WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN.
Malagatodo behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment een deel van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden worden van kracht zodra ze worden geplaatst. Uw voortgezette gebruik van de Website en/of de diensten die op of via de Website beschikbaar worden gesteld nadat eventuele wijzigingen zijn geplaatst, wordt beschouwd als aanvaarding van die wijzigingen.
een probleem?
Heeft u geen 
antwoord gevonden?
Contact
Blijf op de hoogte van de laatste fiscale en financiële tips en nieuws! Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang waardevolle inzichten rechtstreeks in uw inbox.

Abonneer

[contact-form-7 id="588ef2b" title="Aboneer"]